เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
หน่วย งานออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
เรื่อง งานออกแบบภาพปก Facebook สาขาวิชาด้วยโปรแกรม Photoshop CS

คำอธิบายรายวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง ออกแบบ ตัดต่อ บันทึกและผลิตวัสดุกราฟิกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม งานออกแบบด้านต่าง ๆ รูปแบบของแฟ้มภาพ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ผู้สอน
อาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา