คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4