คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4