homeการคลังสาธารณะ
personperson_add
การคลังสาธารณะ

ผู้สอน
person
นางสาว อัสณีดา เจ๊ะมุ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การคลังสาธารณะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1832

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

1. มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ของรัฐจากการเก็บภาษี การก่อหนี้สาธารณะ และสวัสดิการของรัฐ
3. ให้ความสำคัญถึงหน้าที่ในการเสียภาษี

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)