การคลังสาธารณะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

1. มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ของรัฐจากการเก็บภาษี การก่อหนี้สาธารณะ และสวัสดิการของรัฐ
3. ให้ความสำคัญถึงหน้าที่ในการเสียภาษี