ผู้สอน
Ms. Sukhuman Klamsaengsai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

TOI-309 HRM (2/2558)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18323

สถานศึกษา

WMS


คำอธิบายชั้นเรียน
  • การประยุกต์ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดแรงงาน การรับสมัครและคัดเลือก การสร้างโอกาสความเท่าเทียมและการจัดการความแตกต่าง การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลงาน กลยุทธ์การให้รางวัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แรงงานสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม สวัสดิการและความปลอดภัย การจัดการการร้องทุกข์และระเบียบวินัย
  • The application of human resource management theories in tourism industry including labor markets, recruitment and selection, equal opportunities and diversity management, performance appraisal, reward strategies in tourism industry, employee relations and participation, welfare and safety, and discipline and grievance management.