การตลาดสินค้าประมงสำหรับเจ้าของธุรกิจ-การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของทรัพยากรน้ำเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง