แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูริชญา เกียรติบุญยาฤทะิ์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้