แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภูริชญา เกียรติบุญยาฤทะิ์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้