วิชานวัตกรรม ป.บัณฑิต 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อนิสิตเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น