โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ พื้นฐาน

มนุษยา บุศดี

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ