เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษาม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐณิชา พรหมสินธุ์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอ อธิบา ย อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์สาเหตุและแนวทางป้องกัน แก้ไข ความขัดแย้งในครอบครัว กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและ การตายของคนไทย การรวบรวมข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพ ทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1 ชนิดโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม นำหลักการความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนำหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและนำแนวคิดหลักการจาก การเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำ เล่นกีฬาสากล วอลเลย์บอล ประวัติความเป็นมา กฎ กติกา ข้อตกลง มารยาท ลักษณะวิธีการเล่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติและสมรรถภาพของตน โดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา เช่น กีฬาพื้นบ้าน มอญซ่อนผ้า ปิดตาตีปี๊บ เดิน 3 ขา เดินกะลามะพร้าว วิ่งเปี้ยว ขี่ม้าส่งเมือง ชักคะเย่อ กระโดดเชือก หมากรุก หมากฮอส ฯลฯ นำผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับวัยตนเองด้วย ความมุ่งมั่น มีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน การทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการอ่าน เขียน ฟัง พูด ดู การอธิบาย การแสวงหา การแสดงทักษะ และการปฏิบัติตน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม มีความสามารถในการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ปลอดภัย มีความอดทน มีการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา เคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเล่นกีฬาอย่างเคร่งครัด สร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงปฏิบัติการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสตัวชี้วัด

พ 2.1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม.3/3

พ 3.1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3

พ 3.2 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5

พ 4.1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 , ม. 3/5

รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด