ศิลปสร้างสรรค์

ธนา โสมานันท์

โรงเรียนจิ้นฮั้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการสังเกตความเหมือน บอกภาพกับเงาได้