ศิลปสร้างสรรค์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนา โสมานันท์

โรงเรียนจิ้นฮั้ว

ฝึกทักษะการสังเกตความเหมือน บอกภาพกับเงาได้