เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 อยากให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและวัยของเด็ก ไม่ให้ห้องเรียนดูเกะกะเกินไปสร้างบรรยากาศให้มันน่าเรียน จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการตกแต่งห้องเรียนเช่น จัดบอร์ด ติดป้ายต่างๆที่ทำให้เด็กสนใจ