ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านออกเสียง บอกความหมายของคำ คัดลายมือตัวบรรจง เขียนสะกดคำได้