ภาษาไทย

อินทิรา ลาวัณย์

โรงเรียนนารานุบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านออกเสียง บอกความหมายของคำ คัดลายมือตัวบรรจง เขียนสะกดคำได้