ภาษาไทย

อุษณีย์ ดอกไม้เทศ

โรงเรียนอำนวยเวทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์