ภาษาไทย

แสงโสม รัตนศรี

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้