วิชาวิทยาศาสตร์6(1/2559)
ผู้สอน

pichayapa janjampop

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์6(1/2559)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18363

สถานศึกษา
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ว 16101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ในระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือด อาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการเพิ่มจำนวนประชากรต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สารในชีวิตประจำวัน สมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ เลือกใช้สารต่างๆได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงของสารและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม วงจรไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สมบัติของตัวนำและฉนวนไฟฟ้า การต่อหลออดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน แม่เหล็กไฟฟ้า จำแนกประเภทของหิน การเกิดหินและลักษณะของหินในท้องถิ่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินส่งผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย การเกิดฤดูกาล ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

โดยการใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กรสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

ว 2.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

ว 2.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5

ว 3.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5

ว 3.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

ว 5.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5

ว 6.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

ว 7.1 ป.6/1

ว 7.2 ป.6/1

ว 8.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5

ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8

รวมตัวชี้วัด 37 ตัวชี้วัดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.