เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 (2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาวิน กันสการ

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

การวางแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1

1. วิเคราะห์สาระมาตรฐานและขอบข่ายการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

สาระสำคัญตามมาตรฐาน การเรียนรู้ที่ ค 1.2 / ค 1.3 / ค 1.4 / ค 6.1

1.การบอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ ของจำนวนนับและนำไปใช้ได้

2.การใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ

3.การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาของจำนวนนับ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และการสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

ลำดับแผนการจัดการเรียนรู้

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็ม

สมบัติเกี่ยวกับจำนวน

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับ

การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ

เวลา 14 ชั่วโมง

เวลา 3 ชั่วโมง

เวลา 4 ชั่วโมง

เวลา 4 ชั่วโมง

เวลา 3 ชั่วโมง

กระบวนการเรียนรู้หลัก

-วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการเรียนรู้
บูรณาการ

บูรณาการแหล่งการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนหาข้อมูลความรู้รอบตัวที่เป็นที่สุดของประเทศไทย หรือของโลก แล้วนำมาหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน

2. กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ประจำหน่วยที่ 1

3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้

1. เป้าหมายหลักของการเรียนรู้

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

(2) วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

มาตรฐาน ค 1.3 : ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา

(1) บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ ของจำนวนนับและนำไปใช้ได้

มาตรฐาน ค 1.4 : เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้

(1) ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(2) ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

(4) ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(5) เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

2. ความคิดรวบยอด

เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่คงทน ดังนี้

- การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน ให้พิจารณาตัวเลขในหลักพัน หลักหมื่น และหลักแสน ตามลำดับ

- จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกหรือคูณกัน สามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลบวกหรือผลคูณยังคงเท่าเดิม

- การนำจำนวนสามจำนวนมาบวกหรือคูณกัน จะบวกหรือคูณจำนวนใดก่อนก็ได้ แล้วจึงบวกหรือคูณกับจำนวนที่เหลือ ผลบวกหรือผลคูณย่อมเท่ากัน

- การคูณจำนวนที่หนึ่งกับผลบวกของจำนวนที่สองและจำนวนที่สาม จะได้ผลลัพธ์เท่ากับผลคูณของจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สองบวกกับผลคูณของจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สาม

- การแก้โจทย์ปัญหาต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจรู้ถึงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ถาม เพื่อวิเคราะห์ว่าจะหาคำตอบด้วยวิธีใด และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงแสดงวิธีทำและหาคำตอบ

3. แก่นสารสำคัญของการเรียนรู้

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา มีความจำเป็นต่อนักเรียนหรือไม่ อย่างไร

2. นักเรียนคิดว่าได้นำความรู้เรื่อง การประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา ไปใช้ในชีวิตจริงบ้างหรือไม่ อย่างไร

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

4.1 การประเมินก่อนเรียน

1)การทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2)การทำกิจกรรมนำสู่การเรียน

-การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพัน

-การหาผลลัพธ์ของโจทย์ แล้วนำผลลัพธ์มาพิจารณาว่าโจทย์ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากัน

-การพิจารณาโจทย์ปัญหา แล้วหาวิธีแก้โจทย์

4.2 การประเมินระหว่างเรียน

1)การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพัน

2)การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น

3)การเลือกจำนวนที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่าง

4)การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน

5)การหาจำนวนเติมลงในช่องว่างโดยใช้สมบัติการสลับที่

6)การหาจำนวนเติมลงในช่องว่างโดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่

7)การหาคำตอบของโจทย์โดยใช้สมบัติการแจกแจง

8)การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และแสดงวิธีทำ

9)การเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

10)การสร้างโจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

4.3 การประเมินหลังเรียน

1)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำหน่วยฯ ที่ 1-3

4.4 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด

1)การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน

2)การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม แล้วเติมลงในตาราง

3)การหาจำนวนเติมลงในช่องว่างโดยใช้สมบัติการสลับที่สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการแจกแจง

4)การหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการแจกแจง

5)การเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

6)การสร้างโจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

4.5 การประเมินตนเอง

1)ผลงานเรื่อง หาข้อมูลความรู้รอบตัวที่เป็นที่สุดของประเทศไทย หรือของโลก แล้วนำมาหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน

5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.สื่อการเรียนรู้ (ตัวอย่าง : สื่อฯ มมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ คณิตศาสตร์ ป.6)

2.บัตรโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน

3.บัตรแสดงจำนวน

4.แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)