เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย1/2558 ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ช่อผกา เกตุนิล

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

ท14101ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 160 ชั่วโมง

การอ่านออกเสียง