เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Educational Leadership 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. คำอธิบายรายวิชา

  • ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หน้าที่ การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพและการนิเทศการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การบริหารงานระบบเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถาน ศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น
  • Theory, principle, process, duty and behavior of leader in administration in the changing society and world. Risk and disagreement management in institution. Network management. Supervision for improving teachers. Relationships build between institutions and local community.