ไทย 1/1

วันทนา ลิขิตปัญญา

โรงเรียนบ้านโป่งคอม

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง สามารถเล่าเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง