ชั้นปีที่ ๒ รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาพื้นฐานของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย