ชั้นปีที่ ๒ รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาพื้นฐานของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย