เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่ ๒ รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาพื้นฐานของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย