วิชาสุขศึกษา ป.3

พงศ์พิชา บุญมานำ

โรงเรียนทองทาบพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษา เป็นรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3