ผู้สอน
สุวรรณา ทรัพย์ประโคน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ป 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18382

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาประกอบด้วย จำนวนไม่เกิน 100,000 และการใช้จำนวนในชีวิตจริง การดำเนินการของจำนวน การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ จำนวน แบบรูปและความสัมพันธ์ การประมาณค่าในการคำนวณเพื่อหาคำตอบ เศษส่วนในชีวิตประจำวัน เวลาและปฏิทิน เงินและการบันทึก พื้นฐานของการวัด การชั่ง การตวงและการคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการ รูปและทรงเรขาคณิต การนำเสนอข้อมูล ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆรวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ