เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

1. ชั้นเรียนมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ

2. จัดโต็ะเก้าอี้และสิ่งที่อยูในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม

ประเภทต่างๆ

3.เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการเรียนการสอน

4. ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสระเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง

5. ใช้ประโยชนชั้นเรียนให้คุ้มค่าที่สุดในการเรียนการสอน

6. จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การทํางานกลุ่ม การ

สาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ

7. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่นให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน