homeมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว สุนันทา วังบัวทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1839

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

1. ชั้นเรียนมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ

2. จัดโต็ะเก้าอี้และสิ่งที่อยูในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม

ประเภทต่างๆ

3.เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการเรียนการสอน

4. ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสระเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง

5. ใช้ประโยชนชั้นเรียนให้คุ้มค่าที่สุดในการเรียนการสอน

6. จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การทํางานกลุ่ม การ

สาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ

7. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่นให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)