homeมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว สุนันทา วังบัวทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1839

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

1. ชั้นเรียนมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ

2. จัดโต็ะเก้าอี้และสิ่งที่อยูในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม

ประเภทต่างๆ

3.เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการเรียนการสอน

4. ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสระเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง

5. ใช้ประโยชนชั้นเรียนให้คุ้มค่าที่สุดในการเรียนการสอน

6. จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การทํางานกลุ่ม การ

สาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ

7. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่นให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)