ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปวส.2

ดวงทิพย์ คุ้มคง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ นศ.ปวส.2