คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3/2

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องติดตามงานตลอดน่ะคะ่