คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องติดตามงานตลอดน่ะคะ่