เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  เรียนวิชาต่อไปนี้

1. ศิลปศึกษา(ทช21003)

2. โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)

3. สบู่สมุนไพร(พว02004)

4. ทรัพยากรของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(สค22001)

5. อาเซียนศึกษา(สค02015)