homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นางสาว คอลีเยาะ ดือราแม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1840

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

       ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้รู้จักประวัติความเป็นมา นิกายที่สำคัญ หลักคำสอนพื้นฐาน   คัมภีร์ทางศาสนา  ให้มีความรู้   ความเข้าใจ  . ยึดมั่น  ศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)