ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

 

       ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้รู้จักประวัติความเป็นมา นิกายที่สำคัญ หลักคำสอนพื้นฐาน   คัมภีร์ทางศาสนา  ให้มีความรู้   ความเข้าใจ  . ยึดมั่น  ศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม