ECN-447 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ (Economics of Service Sector)

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาพรวมและโครงสร้างภาคบริการ บทบาทและความสำคัญของภาคบริการต่อเศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องในสาขาบริการ โดยเน้นเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว


Overview and structure of the service sector; the role and importance of the service sector to the economy; economic theories and public policy related to service sector with an emphasis on Tourism Economics.