เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ECN-447 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ (Economics of Service Sector)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาพรวมและโครงสร้างภาคบริการ บทบาทและความสำคัญของภาคบริการต่อเศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องในสาขาบริการ โดยเน้นเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว


Overview and structure of the service sector; the role and importance of the service sector to the economy; economic theories and public policy related to service sector with an emphasis on Tourism Economics.