ผู้สอน
ครูวินิจ พาพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18409

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้สถานประกอบการจัดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง ตามหัวข้อในแนวการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการให้ครบถ้วน โดยจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นและการต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชาให้ครบตามจำนวนคาบที่กำหนดให้
จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ให้มีทักษะ ประสบการณ์ กิจนิสัยและเจตคติที่ดี สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ