เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้สถานประกอบการจัดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง ตามหัวข้อในแนวการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการให้ครบถ้วน โดยจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นและการต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชาให้ครบตามจำนวนคาบที่กำหนดให้
จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ให้มีทักษะ ประสบการณ์ กิจนิสัยและเจตคติที่ดี สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ