คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่3/1