คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3/1

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่3/1