TOI-231 Global Geography and Tourism Resources

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของโลก ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดและทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศและทุกภูมิภาคของโลก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Physical and climatic characteristics and organization of life in various geographic locations that attract global tourism; relationship between geographical characteristics and tourism resources of tourism destination; tourism attractions and resources in Thailand and all regions of the world; and a field trip.