เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112211 ความน่าจะเป็นและสถิติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่สำคัญ การประมาณค่าช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์