4112209 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแจกแจงร่วม การแจกแจงตามขอบ และการแจกแจงมีเงื่อนไข ความแปรปรวนร่วม โมเมนต์ร่วม และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ร่วม การแจกแจงหลายตัวแปรที่สำคัญ กฎของเลขจำนวนมากและทฤษฎีลิมิตสู่ศูนย์กลาง