เวลา หลักฐาน และวิธีการทางประวัติศาสตร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์