เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประวัติศาสตร์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภูริชญา เกียรติบุญยาฤทะิ์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ศึกษาและวิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคตที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองตลอดจนรู้และเข้าใจการใช้เวลาช่วงเวลาและยุคสมัยการใช้ศักราช วิธีการเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทยให้สามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเหตุการณ์สำคัญของสุโขทัย

ศึกษาเกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยในดินแดนไทยโดยสังเขปรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทยการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและการเมือง

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทราบถึงที่ตั้งและสภาพภูมิสาสตร์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจการเมืองและความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหล่งมรดกโลกที่ตั้งและความสำคัญในประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนทราบถึงอิทธิพลของ

อารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน