935-171 Chinese 1 (初级汉语)

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นเรียนรายวิชา 935-171 Chinese 1 (初级汉语) นี้ เป็นเนืิ้อหาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื่นฐานทางภาษาจีน แต่มีความสนใจในภาษาจีน ซึ่งผู้เรียนจะได้พบกับประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ที่สามารถนำไปหยิบใช้ได้ในชีวิตประจำวัน