เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

935-171 Chinese 1 (初级汉语)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในชั้นเรียนรายวิชา 935-171 Chinese 1 (初级汉语) นี้ เป็นเนืิ้อหาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื่นฐานทางภาษาจีน แต่มีความสนใจในภาษาจีน ซึ่งผู้เรียนจะได้พบกับประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ที่สามารถนำไปหยิบใช้ได้ในชีวิตประจำวัน