homeป.2/2
personperson_add
ป.2/2

ผู้สอน
นาย เอกศักดิ์ อนุโต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1844

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

.มาตรฐานตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือ

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน 1.2 ป.2/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

  1.นิทานธรรมะ                              

  2.พุทธสุภาษิต

   3.พุทธประวัติ                           

   4.วันสำคัญทางศาสนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)