homeป.2/2
person
ป.2/2

ผู้สอน
นาย เอกศักดิ์ อนุโต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.2/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1844

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

.มาตรฐานตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือ

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน 1.2 ป.2/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

  1.นิทานธรรมะ                              

  2.พุทธสุภาษิต

   3.พุทธประวัติ                           

   4.วันสำคัญทางศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)