เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ป.2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

.มาตรฐานตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือ

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน 1.2 ป.2/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

  1.นิทานธรรมะ                              

  2.พุทธสุภาษิต

   3.พุทธประวัติ                           

   4.วันสำคัญทางศาสนา