ฟิสิกส์ดี๊ด๊า

อภิญญา สีดี

ดาราสมุทร ศรีราชา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา