ฟิสิกส์ดี๊ด๊า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อภิญญา สีดี

ดาราสมุทร ศรีราชา

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา