งานอาชีพ62_58

ทิชากร สำราญชลารักษ์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6