การออม

คำอธิบายชั้นเรียน

การออมเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงิน