เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Thinking Method for Administration and Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย พัฒนาการของการคิด วิธีการคิดแบบต่างๆ นำสู่การพัฒนาการคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม