501223 Manufacturing Process II

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชากระบวนการผลิต 2 สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่ม 01, 501 และ 502 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558