501223 Manufacturing Process II

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชากระบวนการผลิต 2 สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่ม 01, 501 และ 502 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558