คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2/3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นม.2/3 เท่านั้น