คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นม.2/1