ผู้สอน
Ms. Kru. Natthaya Kongchan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมสชฟ1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18485

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม