homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว อัจฉรา รัตนบุรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1849

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

1 ชั้นเรียนมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ

2 จัดโต็ะเก้าอี้และสิ่งที่อ่ยูในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม

ประเภทต่างๆ

3 ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง

4 ใช้ประโยชนชั้นเรียนให้คุ้มค่าที่สุดในการสอน

5 จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การทํางานกลุ่ม การ

สาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ

6 สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)