ปวช.1/1 การท่องเที่ยว วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

สาวิณี บุญผลึก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ใบงานที่1.ประวัติส่วนตัว