เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช.1/1 การท่องเที่ยว วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว สาวิณี บุญผลึก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ใบงานที่1.ประวัติส่วนตัว