เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-2 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข (กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์