ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

58-2 4943402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (กศ.บป.)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18498

สถานศึกษา

มหาว ิทยาลัยราชภัฎสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย หลักการ และแนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจากการทำงาน หลักการควบคุมป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดบริการ

อาชีวอนามัยชุมชน กฎหมายและบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย