เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-2 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย